خرید شال شصت‌وپنجمين داربي، كمترين بازداشتي

بازپرس ويژه جرايم ورزشي با بيان اينكه شصت‌وپنجمين داربي پايتخت در طول تاريخچه برگزاري اين داربي، كمترين ميزان بازداشتي‌ را داشته گفت: در اين بازي گزارشي از فروش بليت جعلي نداشتيم.

بازپرس هاشمي در گفت‌وگو با ايسنا‌ اظهار كرد: 33 نفر از افراد دستگيرشده در شصت‌وپنجمين داربي پايتخت، قبل و بعد از شروع بازي يك شب را در بازداشت بودند. سه نفر از اين افراد به لحاظ حمل مواد مخدر،‌10نفر به اتهام اخلال در نظم ورزشگاه و سه نفر به اتهام سرقت و مظنون به سرقت گوشي همراه دستگير شدند.

وي گفت: طبق گزارش نيروهاي يگان ويژه مستقر در ورزشگاه آزادي با توجه به اخذ تدابير ويژه توسط پليس در اين داربي، كمترين فروش بليت در بازار سياه را نسبت به ديگر داربي‌ها در سال‌هاي گذشته داشتيم.

هاشمي با اشاره به اينكه به هيچ عنوان گزارشي مبني بر فروش بليت جعلي نداشتيم، افزود: در داربي‌هاي گذشته پايتخت عده‌اي از دستگيرشدگان مبادرت به فروش بليت جعلي كرده بودند.

بازپرس ويژه جرايم ورزشي، علت عدم گزارش مبني بر فروش بليت جعلي را پيش فروش نكردن بليت‌ها عنوان كرد و افزود: نظم خاصي از زمان شروع تا پايان داربي پايتخت در ورزشگاه حاكم بود كه اين موضوع ماحصل تدابير ويژه‌ي نيروهاي يگان ويژه، نيروي پليس مستقر در ورزشگاه، نيروي حراست سازمان تربيت بدني و مجموعه ورزشگاه آزادي بود.

وي با اشاره به ايجاد اخلال توسط تعدادي تماشاگر درحين بازي در نتيجه ورود يكي از تماشاگران به داخل زمين كه باعث تشويش تماشاگران ديگر شد، گفت: تعدادي از تماشاگران و فردي كه اقدام به ورود به زمين ورزشگاه كرده بود، دستگير شدند و فرد مذكور به اتهام اخلال در نظم ورزشگاه تحت قرار روانه‌ي زندان شده است.

هاشمي با اشاره به بازپرسي از فردي كه اقدام به ورود غيرقانوني به زمين چمن در حين بازي داربي كرده بود به ايسنا گفت: «صادق» 19 ساله در جلسه‌ بازپرسي انگيزه‌اش را براي ورود به داخل زمين، بوسيدن علي كريمي عنوان كرده و با ابراز بي‌اطلاعي از عواقب اين حادثه گفته است كه قصد بر هم زدن نظم ورزشگاه را نداشته است.

وي از تدابير اتخاذ شده قبل از شروع بازي و دستگيري افراد تقدير كرد و گفت: دستگيري‌هاي صورت گرفته قبل از بازي به منظور ايجاد نظم در ورزشگاه و جلوگيري از فروش بليت در بازار سياه بوده است.

بازپرس ويژه‌ي جرايم ورزشي، شصت‌وپنجمين داربي پايتخت را بي‌نظيرترين داربي در ميزان دستگيري و بازداشت‌ها خواند و از عواملي كه در ايجاد اين نظم و آرامش خاص نقش داشتند، تشكر كرد.

وي گفت: با تكميل پرونده و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست با اخلالگران و متهمان برخورد قانوني مي‌شود و اجازه نخواهيم داد كه ورزشگاه محل امني براي افراد متخلف باشد.

هاشمي افزود: براي 16نفر كه اتهام متوجه آنها بوده، قرار صادر و روانه‌ي زندان شده‌اند يا با قرار كفالت آزاد شده‌اند.

وي با تاكيد بر اينكه گزارشي مبني بر تخريب اموال عمومي واصل نشده است، گفت: 17نفر از دستگيرشدگان به علت عدم توجه اتهام آزاد شدند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید