خرید شال بازنگري و اصلاح برنامه آموزش پزشكي

در راستاي ايجاد تحول و بازنگري در آموزش پزشكي عمومي، جلسه اعطاي مجوز بازنگري و اصلاح برنامه آموزش دكتري پزشكي عمومي در محل ستاد مركزي وزارت بهداشت برگزار شد.

به گزارش ايسنا، در اين جلسه به منظور ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي عمومي و همچنين اجراي استانداردهاي پايه دوره آموزش پزشكي عمومي همگام با استانداردهاي جهاني آموزش پزشكي، مجوز بازنگري و اصلاح برنامه آموزش دوره دكتراي پزشكي عمومي به 6 دانشگاه داوطلب شامل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اصفهان، لرستان، شهيد صدوقي يزد، مازندران، شاهرود و ايران اعطا شد.

بنا بر همين گزارش، اين دانشگاه‌ها از آغاز سال تحصيلي 88-87 مجازند با نظارت دبيرخانه آموزش پزشكي عمومي نسبت به بازنگري، اصلاح و روز آمد نمودن برنامه آموزش دوره دكتراي پزشكي عمومي اقدام كنند.

گفتني است، در اين جلسه كه با حضور دكتر بهرام عين الهي معاون آموزشي وزارت بهداشت تشكيل شد روسا، معاونين آموزشي، رؤساي دانشكده‌هاي پزشكي و رؤساي مراكز EDC دانشگاه‌هاي داوطلب حضور داشتند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید