خرید شال رقابتهاي فوتبال دوچرخه اي در آلمان!

بازي جديدي در المان ابداع شده است.

به گزارش شبکه پنج تلويزيون فرانسه، در اين رقابت بازيکنان سوار بر دوچرخه مي کوشند فوتبال بازي کنند.

بازيکنان علاوه بر مهارت در دوچرخه سواري بايد بتوانند با وسيله نقليه خود توپ را جا به جا و درون دروازه حريف کنند. جالب انکه هر دروازه، دروازه باني سوار بر دوچرخه دارد که بايد در طول مسابق در جا تعادل خود را حفظ کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید