خرید شال نرخ رسمي تورم در شهريور: 29.4 درصد

ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به شهريورماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريورماه سال 1386 معادل 3/23 درصد و در شهريور 87 نسبت به شهريور 86 معادل 4/29 درصد بوده است.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم كالا و خدمت) در شهريورماه 1387 به شرح ذيل است:

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريورماه 1387 نسبت به ماه قبل 9/3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/29 درصد افزايش يافت.

ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به شهريورماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريورماه سال 1386 معادل 3/23 درصد مي باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید