خرید شال برف پاييزي ارتفاعات تهران را سفيدپوش کرد

با کاهش دماي هوا در تهران، برف پاييزي ارتفاعات مشرف بر تهران را سفيد پوش کرد.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر، اين برف که دومين برف پاييزي است قسمت هايي از ارتفاعات تهران را سفيد پوش کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید