خرید شال حمله طرفداران فوتبال به دفتر فدراسيون سنگال

طرفداران خشمگين فوتبال در داکار پايتخت سنگال به دفتر فدراسيون فوتبال اين کشور حمله کردند.

به گزارش شبکه راشا تودي روسيه ، اين عده که از راه نيافتن تيم ملي فوتبال سنگال به مسابقات جام جهاني دو هزار و ده افريقاي جنوبي خشمگين بودند به دفتر فدراسيون فوتبال در داکار يورش بردند.

تيم ملي فوتبال سنگال پس از کسب نتيجه مساوي يک يک در برابر تيم ملي فوتبال گامبيا از راهيابي به مسابقات جام جهاني دو هزار و ده باز ماند.

طرفداران خشمگين فوتبال به طرف دفتر فدراسيون فوتبال سنگ و آجر پرتاب و پس از ورود به داخل ساختمان ان را غارت کردند و يک اتوبوس را نيز در بيرون ساختمان به اتش کشيدند.

نيروهاي ضد شورش سنگال با مهاجمان درگير شدند و به طرف انها گلوله هاي گاز اشک اور شليک کردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید