خرید شال دولت اين هفته به گيلان سفر مي کند

دکتر “محمود احمدي نژاد”‌ به همراه وزراي کابينه خود روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه اين هفته به استان گيلان سفر مي کند، تا ضمن بررسي مصوبات دور اول سفرهاي استاني، مصوبات جديدي براي عمران و آباداني اين استان تصويب کند.

سخنراني در جمع مردم شهرستان رشت،‌ ديدار با علما، ‌خانواده شهدا و نشست خبري با رسانه هاي محلي ازبرنامه هاي مهم کاري رييس جمهوري در دور دوم سفر استاني به گيلان است.

همچنين‌ شرکت در کارگروهاي تخصصي براي بررسي مصوبات هيات دولت، ديدار چهره به چهره با مردم ،‌ بازديد از چند طرح مصوب دور اول سفر استاني و همچنين بازديد از چند روستاي محروم از ديگر برنامه هاي سفر رييس جمهوري و هيات دولت به استان گيلان است.

رييس جمهوري به همراه هيات دولت اواخر هفته گذشته نيز به استان خراسان شمالي سفر کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید