خرید شال علي آبادي براي رياست بسيار مصر است

عضو كميته تربيت بدني كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: مهندس علي آبادي براي تصدي رياست كميته ملي المپيك بسيار مصر است و اصرارهاي نمانيدگان مجلس نيز بي فايده بود.

عليرضا دهقان ضمن بيان مطلب فوق به ايپنا، افزود: در نشستي كه با حضور علي آبادي، كفاشيان و يزداني‌خرم در هفته گذشته داشتيم طبق معمول هر دفعه نتيجه اي نگرفتيم و ادامه بحث به جلسات بعدي منتقل شد.

وي در خصوص كانديداتوري علي آبادي درانتخابات كميته ملي المپيك اذعان داشت:‌مجلس نمي تواند عكس العملي در مورد كانديداتوري علي آبادي داشته باشد و او نيز براي احراز اين تصدي بسيار مصر است پافشاري زيادي مي كند.

دهقاني با اشاره به افت پيگيري وزارت ورزش گفت: در حال حاضر طرح وزارت ورزش در حال بررسي است اما به دليل كوچك شدن ورزش در اين طرح به احتمال زياد تصويب و اجرايي نمي شود اما در مقابل هيچ پاسخگويي نيز در ورزش پيدا نمي شود.

وي درخصوص لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي مبارزه با دوپينگ گفت:‌طرح لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي مبارزه با دوپينگ و همچنين فدراسيون ورزش دانشگاه ةاي آسيا دراين هفته يا دو هفته بعد به صحن علني مجلس خواهد رفت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید