خرید شال الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي مبارزه با دوپينگ

با راي نمايندگان مجلس دولت ايران به كنوانسيون بين المللي مبارزه با زور افزايي(دوپينگ) ملحق شد.

به گزارش ايسنا، اين لايحه الحاقي كه با 162 راي موافق و 2 راي مخالف تصويب شد، فوريتش در جلسه علني 17 شهريور ماه به تصويب نرسيده بود.

براساس ماده واحده اين لايحه به دولت ايران اجازه داده مي شود به كنوانسيون بين المللي مبارزه با زور افزايي(دوپينگ) و ضمائم آن متشكل از ليست ممنوعه سال 2005 ميلادي آئين نامه جهاني مبارزه با زور افزايي(دوپينگ) و شرايط اعطاي مجوز استفاده از داروهاي ممنوعه براي درمان، آيين نامه جهاني مبارزه با زور افزايي، مجموعه مقررات جهاني ضد زور افزايي استاندارد و بين المللي براي آزمايشگاه ها و استاندارد بين المللي براي نمونه گيري به شرح پيوست ملحق شده و سند الحاق را نزد اسناد بسپارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید