خرید شال اعتراض تماشاگران شمالي به داور

شماري از هوادارن تيم فوتبال ملوان با تشويق داور در برخي از صحنه ها به عملكرد وي اعتراض كردند.

به گزارش فارس، برخي از تماشاگران ملوان انزلي امروز به شيوه جديدي به نحوه قضاوت داور اعتراض مي كردند.

تماشاگران در هر صحنه اي كه به عملكرد داور اعتراض داشتند او را تشويق مي كردند.

پيش از اين كميته انضباطي با صدور حكمي ملوان را از انجام بازي خانگي در اين مسابقه محروم كرد و قرار بود اين ديدار در شهر ديگري برگزار شود كه شوراي استيناف اين راي را به حالت تعليق در آورد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید