خرید شال قانون برگزاري مناقصات تصويب شد

هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، قانون برگزاري مناقصات را تعيين کرد.

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، براساس اين مصوبه معاملات کوچک کمتر از 35ميليون ريال، معاملات متوسطي که بيش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از 35ميليون ريال بيشتر نباشد و معاملات بزرگ مبلغ برآورد اوليه بيش از 35 ميليون ريال باشد را تعيين کرده است.

براساس اين گزارش، نصاب‌هاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ مصوبه فوق و تا زماني که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید