خرید شال اعضاي 3 مرگ مغزي 7 بيمار را جان بخشيد

اهداي اعضاي سه بيمار مبتلا به مرگ مغزي، جان هفت بيمار نيازمند عضو را از مرگ نجات داد و به آنان جاني دوباره بخشيد.

به گزارش انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي استان فارس، با اهداي كليه‌هاي شادروانان، محمد الهي، عزت شاه‌پرست و زينب نورمحمدي، بيماران كليوي اعظم خادمي، كورش قاسمي، فاطمه پارسايي و طيبه شهبازي و نعمت‌الله مومني از مرگ نجات يافتند.
همچنين با اهداي كبد اين شادروانان، سه بيمار مبتلا به نارسايي مزمن كبد، مهرنوش قمرياري، جهان‌بخش خزايي و مرتضي محسني، دوباره به زندگي لبخند زدند.
انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي استان فارس از مردم خيرانديش و نيكوكار اين استان درخواست كرد تا كمك‌هاي نقدي خود را به حساب اين انجمن در بانك ملي واريز كنند.

اين انجمن همچنين در‌خوست كرد افراد با تكميل فرم اهداي عضو، در صورت بروز سانحه و پس از مرگ با زندگي بخشيدن به ديگران، سعادت ابدي را براي خود به ارمغان آورند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید