خرید شال پايان مجمع فدراسيون جهاني كوهنوردي

شصت و هشتمين اجلاس مجمع عمومي فدراسيون جهاني كوهنوردي با به عضويت درآمدن شش تن ديگر از ايراني‌ها در كرسي‌هاي جهاني به پايان رسيد.

به گزارش ايسنا، در پايان اين مجمع كه براي نخستين بار در ايران برگزار شد، پس از ارايه‌ي گزارش مالي و عملكرد كنفدراسيون‌هاي قاره‌اي و همچنين گزارش چند كشور عضو، راي‌گيري برخي از كميسيون‌هاي فدراسيون‌هاي جهاني انجام شد.

در اين راي‌گيري زارعي و پارسايي به عضويت كميسيون كوهنوردي، دكتر مساعديان و شهبازي به عضويت كميسيون پزشكي، همايون بختياري به عضويت كميسيون جوانان، شيرمحمد به عضويت كميسيون صعودهاي هيماليا نوردي و همايون بختياري به عضويت هيات اجرايي فدراسيون جهاني درآمدند.

همچنين در راي‌گيري ويژه‌اي كه انجام شد، نمايندگان قاره‌هاي مختلف در فدراسيون جهاني انتخاب شدند كه همايون بختياري رييس كميته‌ي روابط بين‌الملل فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي ايران و همچنين نايب رييس صعودهاي ورزشي كنفدراسيون آسيا به عنوان نماينده‌ي قاره‌ي آسيا در فدراسيون جهاني كوهنوردي انتخاب شد.

در مجمع عمومي ساليانه فدراسيون جهاني كوهنوردي 50 عضو از 28 كشور جهان حضور داشتند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید