خرید شال دو خبرگزاري جديد مجوز گرفتند

خبرگزاري متنا و سلامت در جلسه ديروز هيئت نظارت بر خبرگزاري‌ها مجوز گرفتند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، خبرگزاري متنا به مديرعاملي عليرضا علي‌احمدي و خبرگزاري سلامت به مديرعاملي سيد علي رياض ديروز در جلسه هيئت نظارت بر خبرگزاري‌ها مجوز گرفتند.
به اين ترتيب دو خبرگزاري جديد به جمع 12 خبرگزاري كشور پيوستند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید