خرید شال توقف خريد حلزون شنوايي براي ناشنوايان

قائم‌مقام وزير بهداشت در امور بازرگاني گفت:خريد حلزون شنوايي براي ناشنوايان به دليل عمل نکردن سازمان بهزيستي به تعهدش متوقف شد. به گزارش ايرنا، دکتر ابراهيم متوليان افزود: هزينه سالانه خريد حلزون شنوايي از خارج براي ناشنوايان 250ميليون ريال است که قرار بود سازمان بهزيستي از اين مبلغ 40ميليون ريال را بپردازد ولي از پرداخت اين مبلغ صرفنظر کرده است. وي با بيان اين‌که وزارت بهداشت به تازگي به دليل نارضايتي مردم اقدام به افزايش مراکز درماني براي انجام جراحي کاشت حلزون شنوايي کرده است، پيش‌بيني کرد: در حال حاضر چهارصد نفر در انتظار جراحي کاشت حلزون شنوايي هستند و قرار است تا پايان سال جراحي شوند اما با اين اقدام بهزيستي ممکن است پيش بيني ارائه شده تغيير کند.
متوليان در عين حال اظهار اميدواري کرد: دولت با اختصاص اعتبار بيشتري در زمينه خريد حلزون شنوايي با وزارت بهداشت همکاري و مساعدت کند. بنا بر گزارش‌هاي وزارت بهداشت، تاکنون 500 ناشنوا عمل جراحي کاشت حلزون شنوايي را در داخل کشور انجام داده و با اين جراحي قدرت شنوايي آنها تا ميزان قابل توجهي بهبود مي‌يابد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید