خرید شال حذف سهميه و عرضه بنزين 400 توماني از 88

سال آينده با تصويب مجلس ، سهميه بندي بنزين حذف و بنزين با قيمت 400 تومان عرضه خواهد شد.

اکبر ترکان معاون برنامه ريزي و نظارت وزير نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا با بيان خير فوق اظهار داشت :در راستاي سياست هاي آزاد سازي يارانه هاي انرژي ظرف مدت سه سال، بايد قيمت هاي فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي نزديک به قيمت هاي جهاني شود و بر اين اساس بايد بهاي فرآورده هاي نفتي پس از سه سال به 90 درصد قيمت جهاني افزايش يابد و ارزش گاز هم در اين مدت معادل 75 درصد قيمت گاز در سبد صادراتي ايران محاسبه شود.

وي با اشاره به اين موضوع که پيش نويس اين طرح در کارگروه ويژه طرح تحول اقتصادي دولت به تصويب رسيده است و به زودي براي تصويب نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد، تصريح کرد: تا زماني که اين طرح در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسد قابل اجرا نخواهد بود.

وي همچنين از تصويب بنزين 400 توماني در اين کارگروه خبر داد و افزود: در صورتي که اين طرح به تصويب برسد، سهميه بندي بنزين حذف و قيمت ها به تدريج واقعي خواهد شد.

به گفته ترکان اما در صورت حذف سهميه بندي، نظام کارت هوشمند سوخت کماکان اجرا خواهد شد زيرا عرضه الکترونيکي بنزين دستاوردهاي مختلفي به همراه داشته که يکي از آنها کنترل مصرف سوخت در کشور است.

وي شروع آزاد سازي حامل هاي انرژي را از سال 88 عنوان و خاطر نشان کرد: ظرف مدت سه سال اين طرح به طور کامل در کشور اجرايي خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید