خرید شال امروز، آغاز توزيع سهام عدالت بازنشستگان

كليه مستمري بگيران و بازنشستگان تحت پوشش اداره كل تامين اجتماعي تهران كه در شهريور ماه سال گذشته فرم سهام عدالت خود را تكميل كرده‌‏اند، از چهارشنبه اين هفته و بر مبناي جدول زماني تعيين شده به شعب اين اداره كل مراجعه كنند و فرم‌‏هاي دعوتنامه اين سهام را دريافت نمايند.

به گزارش “ايلنا”، عادل علايي مديركل تامين اجتماعي تهران بزرگ با بيان اين مطلب افزود: به هر بازنشسته با اعضاي تحت تكفل خود بر اساس فرم دعوتنامه، سهام عدالت به ارزش 10 ميليون ريال و با سود 800 هزار ريال ارائه خواهد شد.
وي از مستمري بگيران تهراني تقاضا كرد تا بر اساس جدول زمانبندي شده به شعب يا مكان‌‏هاي معرفي شده جهت دريافت فرم سهام عدالت مراجعه كنند.
او در خصوص افرادي كه نتوانند در روزهاي تعيين شده براي دريافت فرم سهام عدالت مراجعه كنند، گفت:‌ اين دسته مي‌‏توانند از تاريخ 25 آبان به مدت يك هفته به شعب تهران بزرگ جهت دريافت اين فرم مراجعه نمايند.

علايي اصل دفترچه درماني، كپي و اصل كارت ملي و كپي و اصل شناسنامه مستمري بگير و اعضاي خانواده وي را از مدارك الزامي براي دريافت سهام عدالت برشمرد و گفت: جدول زمانبندي مراجعه مستمري بگيران به شعب براساس حروف الفبا تهيه و از ساعت 8 تا 16 توزيع مي‌‏گردد.

مديركل تامين اجتماعي تهران بزرگ گفت: 274 هزار مستمري بگير تحت پوشش اين اداره كل هستند كه با اعضاي تحت تكفلشان اين تعداد به بيش از يك ميليون نفر مي‌‏رسد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید