خرید شال بيادي: شركت‏هاي خصوصي تاكسي منحل شوند

نايب رييس شوراي شهر تهران مجوزي را كه شهرداري براي تاسيس شركت هاي خصوصي تاكسي راني ارايه كرده غير قانوني دانست.

به گزارش خبرنگار ايلنا حسن بيادي در جريان بررسي لايحه “ضوابط تاسيس و فعاليت شركت هاي تاكسي راني خصوصي شهر تهران” با بيان اين مطلب گفت:‌ اين شركت ها بدون آيين نامه و هماهنگي شوراي شهر اقدام كرده اند و ماهيت عمل آنها غير قانوني بوده است.
وي افزود:‌تاكسي رانان ما غالباً افرادي بودند كه هميشه در جامعه متضرر شده اند و رانندگان بخش خصوصي افرادي هستند كه هيچ گاه مشمول قانون كار و بيمه نمي شوند.
وي تاكيد كرد: ما به فكر سامانه هاي تاكسي هاي خود در قالب تاكسي فرودگاه، پايانه ها و بيمارستان و هتل ها بوديم.
بيادي همچنين با تاكيد مجدد بر غير قانوني بودن ايجاد چنين شركت هاي خصوصي پيشنهاد داد تا اين شركت ها منحل شوند يا اينكه شركت‌‏هاي خصوصي دوباره و اين بار با مجوز شوراي شهر راه اندازي شوند.

نايب رييس شوراي شهر همچنين درباره ميزان سواد تاكسي رانان و رانندگان تازه وارد به شركت هاي خصوصي گفت:‌ميزان تحصيلات اين رانندگان بايد دست‌‏كم ديپلم باشد چرا كه بر اساس آمار، ميزان سواد افراد در ميزان تخلفات و آگاهي از قوانين تاثيرگذار است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید