خرید شال عيادت تلفني خاتمي از طالقاني

رئيس جمهوري سابق ايران براي جويا شدن از بيماري و نحوه درمان محمدرضا طالقاني،‌ تلفني با وي به گفت و گو پرداخت.

به گزارش فارس‌، گرچه رئيس سابق فدراسيون كشتي، نام بيمارستاني كه در آن به دليل ناراحتي پا بستري است را به دوستان و اهالي ورزش اعلام نكرده؛‌ اما چهره هاي برجسته سياسي و ورزشي به صورت تلفني جوياي احوال او هستند.

محمدرضا طالقاني در اين باره به فارس گفت: خيلي ها در اين روزها تماس گرفتند و براي حضور در بيمارستان و ملاقات با من،‌ اصرار داشتند؛‌ اما نمي خواهم مزاحم كسي شوم و اين را به همه دوستان اعلام كرده ام. دوستانم زيادند و حضور آنها در بيمارستان، براي ديگر بيماران و كادر بيمارستان مشكل ايجاد خواهد كرد.

وي افزود: آقاي خاتمي با من تماس گرفت و مي خواست به بيمارستان بيايد. او مرا شرمنده خود كرد؛ ولي از او هم خواستم اين كار را انجام ندهد. علي آبادي، رئيس سازمان تربيت بدني نيز در تماسي تلفني جوياي حالم شد. ديگر دوستان نيز لطف خود را نثار من كردند.

رئيس سابق فدراسيون كشتي درباره زمان ترخيص خود از بيمارستان، تاكيد كرد: غليظ بودن خونم باعث شده پزشكان اجازه ترخيص ندهند. هر روز آزمايش خون گرفته مي شود تا وقتي وضعيت طبيعي شد، از بيمارستان مرخص شوم.