خرید شال العطيه به تهران مي‌آيد

عبدالرحميان العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس دوشنبه آينده ششم آبان براي پيگيري پيشنهادات رئيس جمهور كشورمان به اين شورا به تهران مي‌آيد.

يك مقام نزديك به عبدالرحمان العطيه دبير كل شوراي همكاري كشورهاي حاشيه خليج فارس در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس گفت: العطيه دوشنبه آينده ششم آبان براي پيگيري پيشنهادات رئيس جمهور كشورمان به اين شورا به تهران مي‌آيد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید