خرید شال باز هم اختلاف شورا و شهرداری بر سر پیاده رو

به گزارش بولتن نیوز؛ بهسازي پياده روهاي خيابان وليعصر که توسط جريان بهسازي پياده روهاي خيابان وليعصر همچنان که با بي اطلاعي و نارضايتي شوراي دوم آغاز شد، در شوراي سوم شهر تهران نيز مساله ساز شده است.

هزينه ساخت اين پياده روها که در ابتدا 15ميليارد عنوان شده بود کم کم به 17ميليارد، بعد از گذشت يک سال به 20 ميليارد و در نهايت به 25 ميليارد تومان رسيد تا اينکه شوراي شهر تهران از شهرداري خواست صورت دقيق هزينه ها و نحوه واگذاري اين پروژه به پيمانکاران و همچنين خريد سنگ هاي گران قيمت پياده روهاي تهران را به شوراي شهر ارائه کند.

بهسازي پياده روهاي خيابان وليعصر که توسط سازمان زيباسازي شهر تهران اجرا شد بدون اطلاع شوراي شهر تهران و بدون رديف بودجه مصوب آغاز شد. هرچند رئيس اين سازمان در شوراي دوم عنوان کرد هزينه ساخت اين پياده روها از فروش ساختماني متعلق به سازمان زيباسازي تامين شده است، با اين حال هرگز شوراي دوم روي خوش به اين طرح نشان نداد.

اين روزها که ساخت پياده روهاي خيابان آزادي و انقلاب در دستور کار شهرداري قرار دارد شوراي شهر دوباره نسبت به اين موضوع حساس شده است. نحوه واگذاري ساخت اين پروژه به پيمانکاران و نرخ خريد مصالح به خصوص سنگ هاي گران قيمتي که در پياده روها به کار رفته است حساسيت شوراييان را برانگيخته است. اين موارد به انضمام کيفيت اجراي اين پياده روها که در محور خيابان آزادي که قسمتي از پياده روها را به وسيله سيمان پوشانده اند نارضايتي برخي از اعضاي شورا را در بر داشته و باعث شده بيش از يک ماه پيش شورا در راستاي اجراي وظيفه نظارتي خود خواستار ارائه مدارک هزينه اجراي اين پياده روها شود. با اين حال با گذشت اين مدت شورا هنوز هيچ پاسخي از طرف شهرداري دريافت نکرده است.

بنا بر این گزارش؛ به گفته برخي اعضاي شورا، شهرداري تهران سنگ هاي به کار رفته در خيابان وليعصر را گران تر از قيمت رايج روز خريداري کرده است چنانچه قسمتي از افزايش روز به روز هزينه هاي اجراي پروژه ناشي از اين موضوع بوده است. بر همين اساس شوراي شهر از شهرداري تهران خواسته است به صورت روشن نحوه سرمايه گذاري پيمانکاران در اين پروژه ها، هزينه هاي اجرا، نحوه واگذاري به پيمانکاران و قيمت مصالح مصرفي براساس قيمت روز را به شوراي شهر اعلام کند.

از سوی دیگر از شورا خبر مي رسد در همين راستا جلسات متعددي با شهرداري تهران برگزار شده است. با اين همه برخي از اعضاي شورا از تاخير ارائه گزارش شهرداري به شورا ابراز نگراني کرده اند.

نکته جالب اینکه در اين راستا حجت الله ملاصالحي مديرعامل سازمان زيباسازي از اين درخواست شورا اظهار بي اطلاعي مي کند و البته به ارائه گزارش کامل نحوه و هزينه اجراي پياده رو وليعصر به شورا در گذشته خبر مي دهد. ملاصالحي در حالي هزينه قطعي پروژه وليعصر را 20ميليارد تومان عنوان مي کند که چندي پيش در مصاحبه با اعتماد اين رقم را 25ميليارد تومان عنوان کرده بود و البته دليل اين تناقض را قطعي نبودن هزينه ها در يک سال گذشته مي داند.

گفتنی است که مديرعامل سازمان زيباسازي با تاکيد بر اينکه اجراي طرح هاي پياده روسازي براساس مصوبه شورا است، بودجه اختصاص يافته براي ساخت پياده روهاي آزادي و انقلاب را 10 ميليارد تومان عنوان مي کند. با ابراز بي اطلاعي مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران به عنوان متولي اصلي پروژه هاي پياده رو سازي بعد از درخواست شورا براي ارائه مستندات اين پروژه ها به نظر مي رسد اين درخواست از طرف شهرداري چندان جدي گرفته نشده است. اگر باز هم شهرداري از ارائه اين مستندات به شورا امتناع کند احتمالاً همچنان پروژه بهسازي پياده روها در تهران و به خصوص پياده رو وليعصر پروژه يي جنجالي باقي خواهد ماند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید