خرید شال شاهرودي دوشنبه به روسيه سفر مي‌كند

هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه دوشنبه هفته آينده به كشور روسيه سفر مي‌كند.

به گزارش فارس، سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه دوشنبه هفته آينده در راس هيئت عالي رتبه قضايي به كشور روسيه سفر مي‌كند.

وي در اين سفر سه روزه از بخش‌ها و نهادهاي مختلف قضائي روسيه بازديد و با مقامات عالي رتبه اين كشور ديدار و گفتگو مي‌كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید