خرید شال 214میلیون بیننده المپیک

بازی های المپیك 2008 پكن ركورد جدیدی در جذب بینندگان تلویزیونی به ثبت رساند.

به گزارش شبکه خبر، در نشست برنامه گذاران تلویزیونی جهان در موناكو اعلام شد، حدود 7/4 میلیارد نفر بازی های المپیک 2008 پکن را از طریق تلویزیون تماشا كردند و البته این تعداد به غیر از كسانی هستند كه از طریق اینترنت بازی ها را دیدند.

رولان فوره رییس سابق رادیو فرانسه گفت : المپیك پكن چه از نظر كمی و كیفی پوشش تلویزیونی و چه از نظر تعداد بینندگان تمام ركوردها را شكسته است.

تنها در امریكا و در شبكه ان بی سی در مدت 17 روز برگزاری مسابقات 214 میلیون نفر این بازیها را تماشا كردند كه یك ركورد در امریكاست و حدود 10 میلیون نفر از آنها به طور روزانه مسابقات را می دیدند.

دیوید نیل مدیر ورزش ان بی سی گفت : 93 درصد بازدیدكننده های سایت اینترنتی این شبكه بینندگان المپیك بودند.

تعداد بینندگان تلویزیونی المپیك پكن 20 درصد نسبت به المپیک آتن افزایش داشته و به این تعداد باید كسانی كه از طریق اینترنت و گوشی های همراه بازی ها را می دیدند را نیز اضافه كرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید