خرید شال ایران: شورای امنیت باید پاسخگو باشد

معاون نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاكید كرد: شورای امنیت باید درباره تصمیمات و اقدامات خود پاسخگو باشد.

به گزارش شبكه خبر، آل حبیب در سخنانی در كمیته حقوقی ششم مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت، با وجود آنكه شورای امنیت صلاحیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد،از صلاحیت انحصاری در این زمینه برخوردار نیست .

وی در این نشست كه درباره بررسی گزارش كمیته منشور ملل متحد و ارتقای نقش آن تشكیل شده بود،افزود: شورای امنیت كه ازطرف دولت های عضو به انجام این وظیفه می پردازد، باید طبق اصول و اهداف ملل متحد اقدام كند و از اختیارات و صلاحیت نامحدود برای توسل به اقدامات قهری مانند تحریم های اقتصادی به شیوه خودسرانه و در مغایرت با اصولی كه سازمان ملل متحد بر آن بنا شده است، برخوردار نیست .

آل حبیب با تاكید بر اینكه شورای امنیت نمی تواند نسبت به تصمیمات و اقداماتش از پاسخگویی معاف باشد،گفت: با توجه به اینكه دولت های عضو سازمان ملل متحد توافق كرده اند كه شورای امنیت از طرف آنها مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را طبق منشور ملل متحد انجام دهد، این شورا نبایداز اختیارات تعیین شده برای آن فراتر رود یا مغایر وظایف اعطا شده به آن عمل كند ،بلكه به عنوان ركن یك سازمان بین المللی ملزم به رعایت حقوق بین الملل است و باید در چارچوب وظایف اعطا شده ،عمل كند .

نماینده كشورمان در سازمان ملل در ادامه سخنان خود در كمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل افزود: جمهوری اسلا می ایران براین موضوع تصریح دارد كه شورای امنیت به علت اعمال تحریم هایی كه فقط بر توهمات و اطلاعات غیرقابل اتكا مبتنی بوده اند یا تحریم هایی كه تحت فشارهای سیاسی برخی اعضا صورت می گیرند، باید مسئول و پاسخگو باشد و در چنین مواردی دولت زیاندیده از حق جبران خسارت و غرامت به علت زیان وارده از تحریم های غیرقانونی برخوردار است .

وی گفت: جمهوری اسلا می ایران در این چارچوب از كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد درخواست می كند ، موضوع بررسی آثار حقوقی تحریم های غیرقانونی شورای امنیت علیه دولت های عضو ملل متحد را در چارچوب موضوع مسئولیت سازمان های بین المللی كه در دستور كاركمیسیون می باشد قراردهد.

آل حبیب تاكیدكرد :موضوع پرداخت غرامت و جبران خسارت دولت زیان دیده در باره تحریم های غیر قانونی تحمیلی توسط شورای امنیت نیز باید به طور مناسب بررسی شود.

سفیر و معاون نمایندگی دایم جمهوری اسلا می ایران در سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت ، شورای امنیت باید به وظایف و اختیارات اركان دیگر ملل متحد به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل و نیز شورای اجتماعی اقتصادی احترام بگذارد و مجمع به عنوان ركن اصلی سیاست گذاری این سازمان باید نقش محوری خود را در مسایل مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی و ایجاد قواعد بین المللی ایفا كند و در این راستا كمیته منشور باید چالش مربوط به مداخله شورای امنیت در وظایف و اختیارات مجمع عمومی را نیز بررسی كند .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید