خرید شال كيفرخواست براي «زيپ‌درماني»

با شكايت معاونت رياست‌جمهوري، قرار منع تعقيب مديرمسئول روزنامه «آفتاب يزد» نقض شد.به گزارش خبرنگار «»، دادستاني تهران براي شكايت معاونت حقوقي رياست‌جمهوري از روزنامه «آفتاب يزد» به دنبال درج مقاله‌اي با عنوان «زيپ‌درماني براي دولت» و به اتهام نشر اكاذيب و توهين و افترا، قرار منع تعقيب صادر كرده بود كه با اعتراض معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، دادگاه اين قرار را نقض کرد و خواستار صدور كيفرخواست شد.اين در حالي است كه به دنبال دستور رئيس‌جمهور، دولت اعلام كرد، شكايت عليه مطبوعات و رسانه پس گرفته مي‌شود و دفتر رئيس‌جمهور نيز در ابلاغيه‌اي به دستگاه‌هاي دولتي، خواستار اجراي دستور رئيس‌جمهور شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید