خرید شال نگاه آماري به 3 تيم برتر واليبال آسيا

ميانگين قد بازيکنان تيم هند 33/196 سانتي متر، ايران 196 سانتي متر و ژاپن 188 سانتي متر است که از اين نظر به ترتيب هند، ايران و ژاپن بلندقدترين بازيکنان را داشتند. سامان فائزي و مجتبي ميرزاجانپور با 204 سانتي متر قد از جمله بازيکنان بالاي دو متر تيم واليبال نوجوانان ايران هستند. ياماسوتو فوشيمي با 206 سانتي متر تنها بازيکن بالاي دو متر قد در تيم ژاپن است و از اين نظر تيم هند با چهار بازيکن بالاي دو متر خود به نام هاي وايشناو، ناوجيت، همندرا و کاپيل به ترتيب با قد 204 ، 205 ، 207 و 201 سانتي متري در رتبه اول قرار دارد.

به نوشته اعتماد، از نظر ميانگين ارتفاع دست ها زمان اسپک، تيم هاي هند، ايران و ژاپن به ترتيب با 91/325 و 324 سانتي متر قرار دارند. همچنين از نظر ميانگين ارتفاع دست ها هنگام دفاع، تيم هاي ايران، هندوستان و ژاپن به ترتيب با 75/333 ، 331 و 16/314 سانتي متر در مکان هاي اول و سوم قرار دارند.

در بين نوجوانان ايران فائزي در زمان دفاع تا ارتفاع 343 سانتي متر و ميرزاجانپور در حمله تا ارتفاع 347 سانتي متر را پوشش مي دهند. تاکاشي دوکيتا بهترين بازيکن تيم ژاپن که ارتفاع دست هاي او زمان حمله و دفاع به ترتيب به 335 و 325 سانتي متر مي رسد.

بين بازيکنان نوجوان هند ناوجيت در زمان دفاع تا ارتفاع 331 سانتي متر و همندرا در حمله تا ارتفاع 351 سانتي متر را پوشش مي دهند.

در رتبه بندي ميانگين وزن بازيکنان اين سه تيم، تيم ايران با ميانگين 25/83 کيلوگرم سنگين ترين و تيم هاي ژاپن و هند به ترتيب با 66/76 و 41/75 در مکان هاي دوم و سوم قرار دارند. ميانگين سني بازيکنان تيم واليبال نوجوانان ايران 4/16 سال و تيم ژاپن 9/16 سال است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید